Aliĝilo

Pardonu, la reta aliĝilo estas fermita. Se vi tamen ŝatus aliĝi al la IJK, vi povos fari tion surloke. Konsultu la kotiztabelon por scii kiom pagi. Bonvole ankaŭ ne fari ĝirojn al nia UEA-konto ĉar ni ne povos scii pri tiuj kaj vi devos pagi ankoraŭfoje en la akceptejo.Por aliĝi al la 66-a IJK bonvolu plenigi la subajn kampojn.
Kampoj markitaj per * estas plenigendaj.

Personaj informoj

* Persona(j) nomo(j):
* Familia(j) nomo(j):
Kromnomo:
* Retadreso:
* Sekso:
* Naskiĝdato:
* Adreso:
* Loĝlando:
* Poŝtkodo:
UEA-kodo:
  • Mi estas/os membro de UEA/TEJO en 2010:
  • Mi konsentas kun la aperigo de miaj nomo kaj loĝlando en la interreta listo de aliĝintoj:
  • Mi konsentas kun la aperigo de miaj nomo kaj adresoj (papera kaj reta) en la listo de ĉeestintoj dissendota al ili post la aranĝo:

Loĝado

Mi volas loĝi kun:
(Se vi ne indikis la nomon,
elektu kunloĝanton laŭ sekso:
)
* Mi aliĝas: plentempe
partatempe (de la ĝis la de Julio)

Manĝoj

* Mi deziras manĝi:

Kontribuo al programo

Rimarko: Se vi volas aktive kontribui al la programo, bonvolu mallonge priskribi vian proponon. Organizantoj kontaktos vin sekve pri la detaloj necesaj.

Mi proponas jenan kontribuon al la programo:
Priskribu la kontribuon kaj bezonatan ekipaĵon:

Aliaj informoj

Aliaj informoj aŭ specialaj deziroj:

Pagoj

Vian kotizon kalkulu laŭ la kotiztabelo.

Mi antaŭpagos/is sumon de EUR ĝis/je la -a de 2010
per PayPal (de la nomo: , aldonante 5%)
al la UEA-konto "ijkb-b" (mia UEA-konto estas: )
per la banko-konto de UEA (aldonante bankokostojn, se ne temas pri EU-pago)
alie (kiel: )

Rimarko: Vidu instrukciojn kiel transpagi al UEA (ne forgesu aldoni la administrajn kostojn tie menciatajn!). Pagante ne forgesu ĉiam indiki la celon de la pago: "IJK 2010 via nomo"! Klarigo pri via pago per UEA konto en tiu ĉi aliĝilo ne povas esti konsiderata kiel ĝirpeto. Bonvolu fari apartan ĝirpeton al financa fako de UEA.