Home > (Esperanto) Agadoj > Ľudské zdroje

Komisis TEJO pre ľudské zdroje je relatívne nová, ale veľmi aktívna komisia. Tu sa môžeš o nás dozvedieť viac, a ak budeš mať rád to, čo sa dozvieš, napíš nám alebo sa k nám pridaj na hr@tejo.org, alebo ak nebudeš mať rád to, čo sa dozvieš, urob to isté, aby sme mohli túto stránku vylepšiť.

Kto sme?

Sme mladí ľudia z rôznych kontinentov, ktorý spolupracujú cez Internet. Aby sme to robili čo najlepšie, na začiatok sme sa dohodli na našich víziách, misií, hodnotách, a našich cieľoch dosiahnuteľných do Svetového kongresu esperantskej mládeže v roku 2015.

Našou víziou je: V rámci TEJO mladí esperantisti efektívne pracujú na dosiahnutí cieľov mládežníckeho hnutia.

Našou misiou je: Komisia TEJO pre ľudské zdroje pomáha vytvárať dobré prostredie pre prácu mládeže, podporuje výmenu schopností a skúseností a zjednodušuje prispievanie k činnosti TEJO a plneniu jeho plánov.

Okrem toho veríme hodnotám medzinárodnosti, starostlivosti, solidarity, otvorenosti a učenlivosti.

Naše ciele do Svetového kongresu esperantskej mládeže v roku 2015:

Zaistiť “mäkké” predávanie informácií medzi starými a novými členmi vedenia, vytvorením opisu úloh, kontaktov, vytvorením “kalendára”.
Ustanoviť systém pre zapojenie nováčikov a členov TEJO do aktívnej, vedomej mládežníckej činnosti.
Navrhnutím členom rôzne činnosti a spôsoby zapojenia v TEJO skúsiť udržať členov v organizácií.
Vytvoriť systém, aby ľudia, ktorí sa učia esperanto na lernu nebo Duolingo spoznali esperantské hnutie
Mať databázu aktívnych ľudí a ich schopnosťou zaplnenú % našeho členstva
Vytvoriť mesačne jednu príručku a aktualizovať jednu starou príručku

Takže v skratke. Pracujeme, aby celá mládež, ktorá má záujem pracovať pre esperanto našla vhodnú možnosť, našla vhodnú možnosť to robiť vo vnútri TEJO. Aby sme to dosiahli, je dôležité dávať pozor na transparentnosť TEJO, aby si nováčikovia a ľudia z online sveta, zo stretnutí a z regionálnych sekcií mohli nájsť vhodnú oblasť svojej činnosti. Naviac je nutné všetkým zaistiť prácu v dobrých podmienkach, najlepšie dobrými informáciami, efektívne a v dobrom prostredí. Pre dosiahnutie tohto sa snažíme vyškoliť aktívnych ľudí v riadení ľudí, tímovej práci a pre uľahčenie efektívneho predávania znalostí a zapojenia sa, vytvárame príručky pre rôzne činnosti a role. Si nováčik a nemáš dosť informácií? Si aktívny a máš čo povedať k našim témam? Napíš na hr@tejo.org!