Home > Hoạt Động > Phong trào khoa học và chuyên môn

Phong trào khoa học và chuyên môn

Ủy ban về phong trào khoa học và chuyên môn của TEJO chăm lo nhu cầu của các thanh niên nói tiếng Esperanto quan tâm đến khoa học và chuyên môn. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban đã, đang và dự định:

Các tác giả, đề xuất, ý tưởng, lời mời, bài thuyết giảng và sự giúp đỡ mới luôn luôn được hoan nghênh. Hãy gửi thư tới sfa@tejo.org để đề xuất ý tưởng và/hoặc đăng ký vào danh sách tiếp đón ủy ban của chúng tôi.

Các bộ phận chuyên môn

Các bộ phận chuyên môn cùng với các tổ chức quốc gia đóng vai trò quan trọng trong sự hoạt động của TEJO. Ở ban chấp hành TEJO có các ủy viên ban chấp hành từ mọi bộ phận chuyên môn, cùng bàn bạc về phong trào chung của TEJO. TEJO hiện tại có 2 bộ phận chuyên môn:

  • Phong trào đạp xe quốc tế
  • EUROKKA (Cộng đồng Rock Quốc tế ngữ)

Chúng tôi luôn luôn khuyến khích các bộ phận chuyên môn mới (thông thường một bộ phận cho một chuyên ngành). Có một vài tiêu chí để trở thành bộ phận chuyên môn (bạn có thể tìm thấy chúng ở Quy định của TEJO, chương 2 – Phần 9 – Bộ phận chuyên môn.

Bạn có hứng thú sáng lập ra một bộ phận chuyên môn mới? Viết thư tới sfa@tejo.org để biết thêm thông tin chi tiết và được giải đáp thắc mắc…

Fot. ĉefa kaj kapa 123dan321