Home > Cơ cấu tổ chức > Ban Chấp Hành

Ban chấp hành đương thời của TEJO đã được lựa chọn từ các đại biểu TEJO ngày 23 tháng 8 năm 2013 trong đại hội thanh niên quốc tế ngữ lần thứ 69 tại Nazaret, Israel, cho nhiệm kỳ 2013-2015, bao gồm :

 • Łukasz Żebrowski– Chủ tích; Quản lý chung
  lukasz(ĉe)tejo.org, prezidanto(ĉe)tejo.org
 • Tomasz Szymula(bắt đầu từ 2014-11-18) – Tổng thư ký; Hoạt động thiếu niên
  tomasz(ĉe)tejo.org, gxen-sek(ĉe)tejo.org
 • Nico Huurman– Kế toán, tài chính, xin tài trợ
  nico(ĉe)tejo.org, kasisto(ĉe)tejo.org
 • Michael Boris Mandirola– Chủ tịch thứ nhất, phong trào, giáo dục

michael-boris(ĉe)tejo.org, landa.agado(ĉe)tejo.org

 • Tina Tišljar– Chủ tịch thứ hai, đại hội
  tina(ĉe)tejo.org, kongresoj(ĉe)tejo.org
 • Alexandre Raymond– Ủy viên ban chấp hành về thông tin, văn hóa, dịch vụ Pasporta Servo
  alexandre(ĉe)tejo.org, informado(ĉe)tejo.org, kulturo(ĉe)tejo.org
 • Veronika Poór– Ủy viên ban chấp hành về nguồn nhân lực, đào tạo, khoa học và chuyên ngành, ngoại giao
  veronika(ĉe)tejo.org, hr(ĉe)tejo.org, ker(ĉe)tejo.org

Người quan sát của UEA: Mark Fettes, José Antonio Vergara
Người quan sát của ILEI: Radojica Petrović

Ban chấp hành là cơ quan chính, thông nhất của tổ chức, Nó :

 1. Đưa ra những quyết định của đại biểu
 2. Trình bày báo cáo của ban chấp hành với đại biểu
 3. Trình bày đề nghị về ngân sách, kết quả tài chính với đại biểu
 4. Quyết định về những hợp đồng với cá nhân và tổ chức khác
 5. Đề cử ra những ủy viên
 6. Đề cử những biên tập viên của Kontakto, TEJO tutmonde và những ấn phẩm khác
 7. Quyết định về đại hội thanh niên QTN toàn cầu
 8. Quyết định về người bảo trợ
 9. Cố định việc làm việc trong khuôn khổ quốc tế của ban chấp hành.
 10. Công việc chung là có trách nhiệm cho việc hoàn động ổn định của tổ chức.