Home > Vad är TEJO? > Vanliga frågor

Här är en lista över vanliga frågor om TEJO:

 

Vad är TEJO?

TEJO är förkortningen av Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO). Översatt till svenska blir det ungefär “Esperanto-ungdomarnas världsorganisation”. Det är en organisation av unga talare av esperanto med individuella medlemmar och nationella sektioner i cirka 40 länder. TEJO själv är ungdomssektionen av Universala Esperanto-Asocio. Huvudkontoret finns i Rotterdam i Nederländerna.

 

Vad är syftet med TEJO?

I enlighet med stadgarna är TEJO:s mål att:

 • sprida användingen av det internationella språket esperanto;
 • bidra till utvecklingen av esperantokultur;
 • verka för en lösning på språkproblemet i internationella relationer och underlätta internationell kommunikation;
 • underlätta alla sorters andliga och materiella relationer mellan människor, oavsett skillnader när det kommer till nationalitet, etnicitet, kön, religion, politik eller språk;
 • hjälpa ungdomen ha en aktiv roll i samhällsbyggandet inklusive det sociala, internationella och rättsrespekterande;
 • inge en stark känsla av solidaritet bland medlemmarna och sprida förståelse och vördnad hos dem för andra folkgrupper;
 • förbättra sina aktiva medlemmars kunskaper och organisationsförmågor och uppmuntra till deras kulturella utveckling; och oupphörligt leverera unga krafter till esperantorörelsen.

 

När grundades TEJO?

TEJO (som faktiskt då hette Tutmonda Junular-Organizo, TJO) grundades 1938 under det första Internacia Junulara Kunveno (IJK, senare Internacia Junulara Kongreso) efter initiativ från två nederländska lärare, Elisabeth van Veenendaal och hennes man, med målet att göra esperanto populärt, arrangera internationella träffar och arbeta kring esperanto i skolor. Fram till 50-talets början omvandlades TEJO till en fullständig ungdomsförening och 1952 ändrade den sitt namn till den nuvarande formen – Tutmonda Esperantista Junulara Organizo.

 

Hur stort är TEJO?

TEJO är en organisation som verkar i hela världen, vars rötter finns i landssektioner runt om i världen – fler än 40!

 

Är TEJO neutralt?

TEJO är politiskt neutralt kring saker som inte har att göra med dess mål och uppfattar neutralitet som aktivt motstånd till sociala orättvisor. Enligt våra stadgar:

 • TEJO är emot diskriminering rörande nationalitet, ras, kön, sexuell läggning, frunktionshinder, religion, politik, social bakgrund och språk.
 • TEJO är obundet alla politiska partier.
 • TEJO är neutralt kring saker som inte beträffar dess mål.

 

Hur går man med i TEJO?

För att gå med och få mer information kan du gå till sidan Bli medlem.

Om du inte är mer än 35 – bli medlem i TEJO! Som medlem kommer du få:

 • tidsskriften “Kontakto”
 • rabatt för deltagande i ungdomskongressen Internacia Junulara Kongreso och andra evenemang
 • möjlighet att delta i seminarier
 • möjlighet att engagera dig i intressant och internationell verksamhet

Om du är mer än 35 – bli patron! Genom att betala tredubbelt MJ-avgiften i ditt land stöttar du inte bara esperantistungdomen. Du kan också njuta av nära deltagande i ungdomsrörelsen. Från TEJO kommer du få:

 • tidskriften “Kontakto” med infobladet “Movada Rubriko”
 • ytterligare ett officiellt kommunikationsmedel
 • högtidligt mottagande under Universala Kongreso de Esperanto
 • rabatt vid anmälan till IJK
 • andra aktuella tjänster och publikationer

Slutligen, om ni är en nationell eller ämnesspecifik ungdomsorganisation, ta reda på hur man blir sektion.

 

Vad gör vi för Esperantujo?

Bland annat:

 • TEJO utbildar aktiva internationellt.
 • Vi organiserar ungdomskongressen Internacia Junulara Kongreso, varje år i ett annat land. Till andra evenemang som TEJO organiserar hör seminarier och utbildningstillfällen tillägnade olika ämnen.
 • TEJO ger ut den sociokulturella tidskriften Kontakto och det nätbaserade infobladet TEJO Aktuale. Vi är också aktiva på sociala medier som Facebook och Twitter.
 • Vi stöttar och följer med våra landssektioner, och driver ut över det på startandet av fler landssektioner där de ännu inte finns någon.
 • Till TEJO:s mest kända projekt hör Pasporta Servo – socialt nätverk som kopplar ihop människor som kan erbjuda gratis övernattning i sina hem med dem som skulle vilja använda den möjligheten.
 • Organisationen värnar om kulturell rikedom av språklig mångfald, mänskliga rättigheter, särskilt deras språkliga sida och global förståelse genom enkelt tillträde till internationella kontakter.

 

Vad gör vi utanför Esperantujo?

TEJO deltar ofta i internationella ungdomskonferenser, till exempel Yo!Fest (möte för unga aktiva européer som organiserat av European Youth Forum) och ECOSOC (ekonomiskt och socialt forum för Förenta Nationerna). Vi tar med oss och hävdar TEJO:s idéer och värderingar som språklig rättvisa, mänskliga rättigheter, jämlikhet, respekt för kulturell mångfald i världen, stöd för minoritetsspråk och så vidare.

 

Hur många arbetar för TEJO?

Eftersom vi finns i hela världen, sammanför talang och stödjer mottot “Elloke tutmonden” (ungefär “Från enskild plats ut i världen”), arbetar ledare för olika kommittéer, representanter för landssektioner, representanter för ämnessektioner, betalda anställda och några andra figurer för TEJO. På vår hemsida kan ni hitta profiler för många ungdomar som har en roll hos oss. Med det sagt tycker vi att det inte är nödvändigt att ha en formell befattning för att arbeta för TEJO. Därför kan man till exempel föreslå sig själv för att förverkliga verksamhet i TEJO:s namn och vara medlem i kommittéer.

 

Hur kan man jobba professionellt för TEJO?

Då och då annonserar vi öppet för att anställa personer med kunskaper, kompetens och erfarenhet som är strategiskt intressanta för organisationen. Följ våra nyhetsflöden!

 

Vad kan TEJO göra för dig?

Känner du att något saknas? Berätta för oss, vi blir glada av att få lyssna på vad du tycker! Här är några idéer:

 • Hjälp med att starta nationell eller ämnesspecifik ungdomsorganisation.
 • Ordna utbildning för att ni som är aktiva ska bli ännu effektiva i ert arbete.
 • Stötta förslag till värdland för Internacian Junularan Kongreson.

 

Hur kan man hjälpa TEJO?

Om du vill hjälpa oss kan du göra det genom att vara medlem, delta i en kommitté, informerar om er verksamhet, utbyta erfarenheter av lyckad verksamhet, donera och på många andra sätt. Du är välkommen att kontakta oss och berätta hur du skulle kunna hjälpa till eller vad du är duktig på.