Home > Què és TEJO? > Estructura

L’òrgan de decisió últim de TEJO és el Comité, que és format per Membres A (anomenats per les Seccions Nacionals I els Grups d’interés), Membres B (elegits pels membres individuals de TEJO), Membres C (elegits pels Amics Jóvens de l’Esperanto), Membres Ĉ (elegits pels Membres A i B) i membres de la Mesa de direcció. És el Comité qui coordina l’acció de TEJO, n’aprova el pressupost, analitza el finançament de l’Organització, decideix d’acceptar Seccions Nacionals i elegeix els Membres Honoraris i el President. Els Membres A, B i C elegeixen la Mesa, n’examinen el treball i els encarreguen tasques específiques. Tots els membres de la Mesa de direcció són membres del Comité per defecte durant els seus mandats.

La Mesa de direcció és l’òrgan executiu més important de TEJO. Duu a terme les decisions del Comité, presenta el pla estratègic i els criteris d’execució, redacta documents informatius i de finançament, i fa propostes per al pressupost; pren les decisions sobre el Congrés Internacional del Jovent (IJK, Internacia Junulara Congreso), anomena els redactors del magazín Kontakto i d’altres publicacions, administra les contractacions amb altres organitzacions o persones, estableix els criteris de funcionament intern i malda pel correcte manteniment de l’Organització.

El desenvolupament de les tasques específiques correspon a la Mesa, la qual pot designar encarregats per a aidar a així la Mesa com el Comité. Entre d’ells, també hi ha qui dirigeix comissions i Grups d’Interés– grups de treball en diverses categories. El fucionament d’aquestos és controlat pel Comité, que pot donar-los també tasques.

A més dels altres òrgans hi han voluntaris de TEJO, que treballen a temps complet en l’Oficina Central en Rotterdam. Els voluntaris fan tasques administratives i representen l’organització durant els congresos. Prèviament, TEJO estigué representada del Director General. Com a secció de jóvens de l’Associació Universal de l’Esperanto, TEJO té dos representants en el Comité de UEA (membres A per TEJO).

Podeu trobar més informació de l’estructura de TEJO en l’Estatut de TEJO i Reglament de TEJO (especialment en Reglament del Comité i Reglament de la Mesa de direcció)

Paweł Fischer-Kotowski