Najvyšším rozhodovacím orgánom TEJO je Výbor, ktorý sa skladá z členov typu A(menovaných všetkými regionálnymi a odbornými sekciami TEJO), členov typu B(volených všetkými individuálnymi členmi TEJO), členov typu C (volených členmi typu A a B) a z členov vedenia. Výbor určuje všeobecnú TEJO, schvaľuje rozpočet a kontroluje finančnú situáciu organizácie, rozhoduje o prijatí a vylúčení regionálnych sekcií a odborných sekcií, a volí čestných členov a čestných predsedov. Členovia výboru typu A, B a C taktiež volia vedenie, kontrolujú ho a zadávajú mu úlohy na riešenie. Všetci členovia vedenia sú automaticky taktiež členmi výboru po celú dobu ich volebného obdobia.

 

Výbor je hlavným výkonným orgánom TEJO. Plní rozhodnutia výboru, predstavuje mu správy o činnosti, finančné správy a návrhy rozpočtu, rozhoduje o Medzinárodnom kongrese esperantskej mládeže, menuje redaktorov časopisu “Kontakto”,“TEJO tutmonde” a ostatných publikácií, rozhoduje o zmluvách s ostatnými organizáciami a osobami, určuje vnútorné fungovanie a stará sa o hladký priebeh celé organizácie.

 

Za plnenie špecifických úloh je zodpovedné vedenie, ale to smie tiež menovať členov komisií, ktorí pomáhajú vedeniu a výboru. Niektorí z nich vedú komisiu – stálu pracovnú skupinu k jednej z hlavných oblastí činnosti. Činnosť komisií je kontrolovaná Výborom, ktorý môže taktiež hodnotiť ako komisie plnia špecifické úlohy.

 

Okrem orgánov určených stanovami existuje tiež stály dobrovoľník TEJO, ktorý pracuje v hlavnej kancelárií v Roterdame. Dobrovoľník pomáha s administratívnymi úlohami a reprezentuje organizáciu na kongresoch. Vonkajšie inštitúcie TEJO sú tiež reprezentované Generálnym riaditeľom, ktorý rovnako pracuje v hlavnej kancelárií. Ako mládežnícka sekcia Svetového esperantského zväzu (UEA), má TEJO dvoch reprezentantov vo výbore UEA (členovia typu A za TEJO)

 

Viac informacií o štruktúře TEJO môžeš nájsť v predpisoch TEJO a poriadku TEJO (najmä v Poriadku výboru a Poriadku vedení).