Nejvyšším rozhodovacím orgánem TEJO je Výbor, který sestává ze členů typu A (jmenovaných všemi regionálními a odbornými sekcemi TEJO), členů typu B (volených všemi individuálními členy TEJO), členů typu C (volených členy vúboru typu A a B) a ze členů vedení. Výbor určuje obecnou činnost TEJO, schvaluje rozpočet a kontroluje finanční situaci organizace, rozhoduje o přijetí a vyloučení regionálních sekcí a odborných sekcí, a volí čestné členy a čestné předsedy. Členové výboru typu A, B a C také volí vedení, kontroluje ho a úkoluje ho plnením určitých úkolů. Všichni členové vedení jsou automaticky také členy výboru po celou dobu jejich volebního období.

Výbor je hlavním výkonným orgánem TEJO. Plní rozhodnutí výboru, představuje mu zprávy o činnosti, finanční zprávy a návrhy rozpočtu; rozhoduje o Mezinárodním kongresu esperantské mládeže, jmenuje redaktory časopisu “Kontakto”, “TEJO tutmonde” a ostatních publikací, rozhoduje o smlouvách s ostatními organizacemi a osobami, určuje vnitřní fungování a stará se o hladké probíhání aktivit celé organizace.

Za plnění specifických úkolů je zodpovědné vedení, ale to smí také jmenovat členy komisí, kteří pomáhají vedení a výboru. Někteří z nich vedou komisi – stálou pracovní skupinu k jedné z hlavních oblastí činnosti. Činnost komisí je kontrolována výborem, který může také hodnotit jak komise plní specifické úkoly.

Kromě orgánů určených stanovami existuje také stálý dobrovolník TEJO, který pracuje v hlavní kanceláři v Roterdamu. Dobrovolník pomáhá s administrativními úkoly a reprezentuje organizaci na kongresech. Také vnější instituce TEJO jsou reprezentovány Generálním ředitelem, který rovněž pracuje v hlavní kanceláři. Jako mládežnická sekce Světového esperantského svazu (UEA), má TEJO dva reprezentanty ve výboru UEA (členové typu A za TEJO).

Více informací o struktuře TEJO můžeš najít v předpisech TEJO a řádu TEJO (zejména Řád výboru a Řád vedení).

Paweł Fischer-Kotowski

Vidu en plena grandeco