Home > (Esperanto) Kio estas TEJO?

O TEJO

Światowa Esperancka Organizacja Młodzieżowa (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO) to organizacja młodych użytkowników esperanta z indywidualnymi członkami oraz sekcjami krajowymi w około 50 krajach. Samo TEJO jest sekcją młodzieżową Światowego Związku Esperantystów. Jego główna siedziba znajduje się w Rotterdamie w Holandii.

TEJO organizuje Międzynarodowy Kongres Młodzieżowy co roku w innym miejscu świata. Do pozostałych wydarzeń organizowanych przez TEJO należą seminaria i szkolenia poświęcone różnym tematom. TEJO wydaje społeczno-kulturalne czasopismo Kontakto oraz internetowy biuletyn informacyjny TEJO Aktuale. Do najbardziej znanych projektów TEJO należy Pasporta Servo – sieć społeczna łącząca ludzi, którzy proponują darmową gościnę w swoich domach, oraz tych, którzy chcieliby z tej gościny skorzystać. Organizacja broni bogactwa kulturowego różnorodności językowej, praw człowieka – a szczególnie ich strony językowej oraz światowego zrozumienia poprzez łatwy dostęp do kontaktów międzynarodowych.

Cele

Zgodnie ze statutem, do celów TEJO należy:

  • rozpowszechnianie używania języka międzynarodowego esperanto;
  • wkład w rozwój kultury esperanckiej;
  • działanie na rzecz rozwiązania problemu językowego w kontaktach międzynarodowych i ułatwiania międzynarodowej komunikacji;
  • ułatwianie wszelkich więzi materialnych i duchowych pomiędzy ludźmi, bez względu na różnice narodowościowe, rasowe, płciowe, religijne, polityczne oraz językowe między nimi;
  • pomaganie młodzieży w aktywnym udziale w budowaniu społeczeństwa inkluzywnego, międzynarodowego, rozumiejącego i respektującego prawa;
  • wzmacnianie wśród swoich członków uczucia solidarności poprzez rozwijanie u nich zrozumienia i szacunku dla innych nacji;
  • poprawianie wiedzy i umiejętności organizacyjnych aktywnych członków i nakłanianie ich do rozwoju kulturalnego; oraz
  • dodawania ruchowi esperanckiemu nowych sił.

Historia

TEJO (wtedy właściwie Tutmonda Junular-Organizo, TJO) założono w roku 1938 podczas 1. Międzynarodowego Zjazdu Młodzieżowego (IJK, później Międzynarodowy Kongres Młodzieżowy) z inicjatywy dwojga holenderskich nauczycieli, Elisabeth van Veenendaal i jej męża, w celu popularyzacji esperanta, organizowania międzynarodowych spotkań i pracy na rzecz esperanta w szkołach. Aktywność organizacji wkrótce zatrzymała druga wojna światowa. TEJO reaktywowano w roku 1945 wydaniem czasopisma La Juna Vivo i zorganizowaniem Międzynarodowego Kongresu Młodzieżowego w Ipswich w Wielkiej Brytanii w 1947 r. Do początku lat 50. TEJO przekształciło się w całkowicie młodzieżową organizację, a w roku 1952 zmieniło swą nazwę na dzisiejszą – Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. W roku 1956 TEJO stało się sekcją młodzieżową UEA.

Zdj. główne Łukasz Żebrowski, oba z albumu internetowego Polskiej Młodzieży Esperanckiej, CC-BY-SA