Komitet jest najwyższą decyzyjną jednostką organizacyjną TEJO. Zbiera się on zazwyczaj podczas Międzynarodowego Kongresu Młodzieżowego w lipcu/sierpniu, w miarę możliwości także jeszcze raz około Nowego Roku. Między posiedzeniami Członkowie Komitetu dyskutują poprzez listę dyskusyjną. Komitet może również głosować w Internecie lub korespondencyjnie.

Kliknij tutaj, aby poznać zadania Komitetu, i tryb wybierania Członków Komitetu. Jesli jesteś nowym Członkiem Komitetu, przeczytaj koniecznie informacje dla nowych Członków Komitetu, napisz też może pod adresem novakomitatano@tejo.org, aby wziąć udział w szkoleniu dla nowych Członków Komitetu.

Listę Członków Komitetu zawiera wersja tej strony w języku esperanto.

Zadania Komitetu

Komitet jest najwyższą instancją naszej organizacji. Jego zadania:

  1. określanie ogólnego kierunku działalności organizacji
  2. wybieranie Cżłonków Zarządu wraz z prawem odwoływania ich
  3. decydowanie w sprawach działalności Zarządu
  4. zatwierdzanie budżetu i kontrola finansów organizacji
  5. decydowanie o przyjmowaniu i usuwaniu Sekcji Krajowych i Specjalistycznych
  6. decydowanie o akceptowaniu i usuwaniu Honorowych Przewodniczących i Członków Honorowych
  7. decydowanie o usuwaniu Członków Wspierających
  8. decydowanie o przepisach
  9. decydowanie o innych sprawach nie zarezerwowanych dla innych organów czy instancji

Komitet może decydowac również o wszystkich sprawach stanowiących zakres kompetencji Zarządu czy pojedynczego Członka Zarządu; decyzja Komitetu anuluje wówczas przeciwstawną decyzję Zarządu lub jego Członka.

Jak wybierani są Członkowie Komitetu?

Komitet składa się z Członków klasy A, Członków klasy B, Członków klasy C i Członków Zarządu TEJO. Członkowie Zarządu wybierani są w każdym nieparzystym roku. Pozostali Członkowie Komitetu wybierani są w kazdym parzystym roku.

Członkowie Komitetu klasy A

Członków klasy A mianują Sekcje Krajowe i Specjalistyczne TEJO w terminie do 30 kwietnia każdego roku parzystego. Sekcje Krajowe mają prawo do określonej liczby Członków Komitetu klasy A, wg poniższej tabeli:

Policzalni Członkowie Członkowie Komitetu klasy A
15-100 1
101-300 2
301-1000 3
1000+ 4

Każda Sekcja Specjalistyczna mająca co najmniej 15 członków policzalnych ma prawo do 1 Członka Komitetu klasy A. Sekcje Krajowe i Specjalistyczne same decydują o sposobie mianowania swojego Członka Komitetu, czy to w drodze głosowania, czy przez mianowanie poprzez Zarząd, czy też w jakikolwiek inny sposób.

Członkowie Komitetu klasy B

Członkowie Komitetu klasy B reprezentują indywidualnych Członków naszej organizacji, według Reguł Wybierania Członków Komitetu Klasy B. Są oni wybierani w głosowaniu tajnym przez wszystkich członków indywidualnych TEJO. Na każdą rozpoczętą setkę członków indywidualnych przypada jeden Członek Komitetu klasy B.

Członkowie Komitetu klasy C

Wreszcie, Członków Komitetu klasy C wybiorą już wybrani Członkowie Komitetut klasy A i B, w drodze głosowania tajnego. Sa to zazwyczaj osoby mające szczególną wiedzę lub umiejętności, którymi mogą przysłuzyć się Komitetowi. Liczba Członków Komitetu klasy C nie może przekraczać jednej czwartej łącznej liczby Członków Komitetu klasy A i B.