Home > (Esperanto) Kio estas TEJO?

O TEJO

Svetová esperantská mládežnícka organizácia (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO) je organizácia mladých ľudí hovoriacich medzinárodným jazykom Esperanto s individuálnymi členmi a regionálnymi asociáciami z približne 50 zemí. TEJO je mládežníckou sekciou Svetového esperantského zväzu (UEA). Hlavné sídlo TEJO sa nachádza v Roterdame, Holandsko.

TEJO organizuje Medzinárodný kongres esperantskej mládeže, každoročne na inom mieste sveta. K ostatným stretnutiam organizovaných TEJO patria semináre a kurzy venované rôznym témam. TEJO vydáva spoločensko-kultúrny časopis Kontakto a online vestník TEJO Aktuale. K najznámejším projektom TEJO patrí Pasporta Servo – sociálna sieť spájajúca ľudí, ktorí ponúkajú bezplatné prespávanie vo svojich domovoch a tých, ktorí by radi túto možnosť využili. TEJO bráni kultúrne bohatstvo jazykovej rozmanitosti, ľudské práva a najmä ich jazykovú časť a celosvetové porozumenie prostredníctvom jednoduchého prístupu k medzinárodným kontaktom.

Ciele

Podľa stanov ciele TEJO sú:

  • rozšíriť používanie medzinárodného jazyka esperanto
  • prispieť k rozvoju esperantskej kultúry
  • pracovať pre vyriešenie jazykového problému v medzinárodných vzťahoch a zjednodušiť medzinárodnú komunikáciu
  • zjednodušiť duchovné a materiálne vzťahy všetkého druhu medzi ľuďmi, bez ohľadu na rozdiely v národnosti, rase, pohlaví, náboženstve, politike alebo jazyku
  • pomôcť mládeži mať aktívnu rolu v budovaní spoločnosti inkluzívnej, medzinárodnej, plnej porozumenia a rešpektu
  • pestovať medzi svojimi členmi pevný pocit solidarity rozvinutím ich porozumenia a úcty k iným národom
  • zlepšiť vedomosti a organizačné schopnosti svojich aktívnych členov a podporovať ich kultúrny rozvoj a venovať mladé sily esperantskému hnutiu

História

TEJO (pôvodne Tutmonda Junular-Organizo, TJO) bolo založené v roku 1938 počas 1. Medzinárodného mládežníckeho stretnutia(Internacia Junulara Kunveno, IJK, neskôr Medzinárodný kongres esperantskej mládeže) na podnet dvoch holandských učiteľov, Elisabeth van Veenendaal a jej manžela, s cieľom spopularizovať esperanto, organizovať medzinárodné stretnutia a pracovať pre esperanto v školách. Jeho aktivity boli zastavené v dôsledku druhej svetovej vojny a znovu bola obnovená v roku 1945 vydaním časopisu La Juna Vivo a organizáciou Medzinárodného kongresu esperantskej mládeže v Ipswichi v Spojenom kráľovstve v roku 1947. Do začiatku 50. rokov sa TEJO stalo plnohodnotne mládežníckou organizáciou a v roku 1952 zmenilo svoje meno do jeho dnešnej podoby – Svetová esperantská mládežnícka organizácia (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo). V roku 1956 sa TEJO stalo mládežníckou sekciou UEA.