Home > (Esperanto) Kio estas TEJO? > Struktura organizacyjna

Najwyższą organizacyjną jednostką decyzyjną TEJO jest Komitet, który składa się z Członków klasy A (mianowanych przez wszystkie Sekcje Krajowe i Specjalistyczne TEJO), Członków klasy B (wybieranych przez wszystkich indywidualnych członków TEJO), Członków klasy C (wybieranych przez członków klasy A i B) oraz Członków Zarządu. Komitet określa ogólny kierunek dzialalności TEJO, zatwierdza budżet i kontroluje finanse organizacji, decyduje o prżyjmowaniu i wyłączaniu Sekcji Krajowych i Sekcji Specjalistycznych, także wybiera Członków Honorowych i Przewodniczących. Członkowie Komitetu klasy A, B i C wybierają również Zarząd, sprawują nad nim kontrolę i zlecają mu wykonywanie poszczególnych zadań. Wszyscy Członkowie Zarządu są również automatycznie Członkami Komitetu w ciągu całej kadencji.

Zarząd jest głownym organem wykonawczym TEJO. Wykonuje on postanowienia Komitetu, przedstawia mu raporty z działalności, sprawozdania finansowe i projekty budżetu; decyduje on też o Międzynarodowym Kongresie Młodzieżowym, mianuje redaktorów czasopisma “Kontakto”, czasopisma “TEJO tutmonde” i innych wydawnictw, podejmuje decyzje dotyczące kontaktów z innymi organizacjami i osobami, określa funkcjonowanie wewnętrzne i dba o niezakłócone działanie całej organizacji.

Za wykonywanie konkretnych zadań odpowiedzialny jest Zarząd, lecz ma on również prawo mianować pełnomocników, którzy pomagają w pracy Zarządowi i Komitetowi. Niektórzy z nich kierują Komisją – stałą grupą roboczą zajmującą się jednym z głównych obszarów działalności. Funkcjonowanie Komisji kontroluje Komitet, który może również zlecić im wykonywanie konkretnych zadań.

Oprócz statutowych jednostek organizacyjnych jest również pełnoczasowy Wolontariusz TEJO, który pracuje w Biurze Centralnym w Rotterdamie. Wolontariusz pomaga w pracach administracyjnych i reprezentuje organizację podczas kongresów. Wobec intytucji zewnętrznych TEJO reprezentowane jest przez Dyrektora Generalnego, który również pracuje w Biurze Centralnym. Jako sekcja młodziezowa Światowego Związku Esperantystów (Universala Esperanto Asocio – UEA) , TEJO ma dwóch przedstawicieli w Komitecie UEA (Członków Komitetu klasy A ds. TEJO).

Więcej informacji o strukturze TEJO można znaleźć w Regulaminie TEJO i w Regułach TEJO (zwłaszcza w Regułach Komitetu i w Regułach Zarządu).

Paweł Fischer-Kotowski

Zob. w pełny rozmiar