Ban chấp hành là bộ phận tối cao của TEJO. Cuộc họp thường niên của BCH diễn ra trong đại hội thanh niên QTN toàn cầu vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8, và có thể thêm 1 lần nữa xung quanh năm dịp mới. Giữa những cuộc họp đó ban chấp hành thảo luận các vấn đề thông qua danh sách thảo luận. Ban chấp hành cũng có thể bỏ phiếu thông qua mạng hoặc đường bưu điện. Nhấn vào đây để xem nhiệm vụ của ban chấp hành.Và các đại biểu đã được lựa chọn như thế nào . Nếu bạn là thành viên mới, hãy đọc thông tin dành cho đại biểu mới  và theo khả năng hãy viết tới địa chỉ thư điện tử rtnovakomitatano@tejo.org để tham dự khóa đào tạo qua mạng dành cho thành viên mới.

Đại Biểu (2014—2016) (48):

Đại biểu nhóm A (35):

Đại biểu nhóm A là đại biểu đại diện của các quốc gia thành viên và đại biểu chuyên ngành của TEJO.

Cho Quốc gia thành viên (33):

 1. Argentino (JEA): Adrián ALEJANDRO
 2. Brazilo (BEJO):Allan ARGOLO
 3. Britio (JEB): Jake PENTLAND
 4. Burundo (JEBUO):NIYUKURI Gilbert
 5. Ĉeĥio (ĈEJ):Vít Guigliemo MIŠUREC
 6. Ĉinio (ĈJEA):ZHANG Xiaotong
 7. Danio (DEJO):Filippo BOTTA
 8. Finnlando (FEJO): Tuomas Latva-Pirilä
 9. Francio (JEFO):Meva Cuenot
 10. Germanio (GEJ):Tabea MALTRY
 11. Germanio (GEJ):Helen GEYER
 12. Hungario (HEJ):Sarolta BAGÓ
 13. Hungario (HEJ):Baptiste DARTHENAY
 14. Irano (IrEJO):Niku MAMDUHI
 15. Italio (IEJ):Michele GUERRIERO
 16. Japanio (JEJ):AZUMA Juki
 17. Katalunio (KEJ):Enric BALTASAR
 18. Korea Resp. (KEJ):KIM Onnuri
 19. Kroatio (KEJA): Filip MIKULIČIĆ
 20. Kubo (JS de KEA):Geomar MARTÍNEZ PÉREZ
 21. Madagaskaro (JEOM):RABENIRINARISEDRA Holitahiana Herintsaina Sara
 22. Meksiko (MEJ):Víctor Iván SOMBRA ARGÜELLES
 23. Nederlando (NEJ): Rogier HUURMAN
 24. Nepalo (NEJO):Pradip GHIMIRE
 25. Norvegio (NJE): Hilde LAGNASON BYE
 26. Pollando (PEJ):Piotr HOŁDA
 27. Pollando (PEJ):Tobiasz KUBISIOWSKI
 28. Rusio (REJM):Arina OSIPOVA
 29. Slovakio (SKEJ):Léon SCHNELLDORFER
 30. Togolando (JOTE):Koufionou KOFFITCHE
 31. Ukrainio (ULEJ):Andreo JANKOVSKIJ
 32. Usono (USEJ):Andrew ROSENBAUM
 33. Vjetnamio (VEJO):NGUYỄN THỊ Phượng (Flama)

Cho Đại biểu chuyên ngành (2):

 1. BEMI:Alina Calibe BRÜCKER
 2. EUROKKA:Michal MATÚŠOV

Đại Biểu nhóm B nhiệm kỳ ( 2014-2016)

Đại biểu nhóm B được lựa chọn trực tiếp từ những đại biểu cá nhân của TEJO. Số lượng tối đa của nhóm đại biểu này phụ thuộc vào số lượng thành viên của TEJO.

 1. Albert Stalin TANCINCO GARRIDO(Filipinoj)
 2. Romualda JEZIOROWSKA(Pollando)
 3. Dorota RODZIANKO(Slovakio/Pollando)
 4. Ariadna GARCÍA GUTIÉRREZ(Kubo)

Đại Biểu nhóm C (2):

Được lựa chọn từ đại biểu nhóm A và B

 1. Judith MEYER(Germanio)
 2. Olga ŜILAJEVA(Rusio)

Ban chấp hành (7):

Ban chấp chính là hội đồng chủ tịch của TEJO.

 1. Łukasz ŻEBROWSKI(Pollando)
 2. Tomasz SZYMULA(Pollando)
 3. Nico HUURMAN(Nederlando)
 4. Michael Boris MANDIROLA(Italio)
 5. Tina TIŠLJAR(Kroatio)
 6. POÓR Veronika
 7. Alexandre RAYMOND(Francio/Brazilo)

Thông tin liên quan trên vikio: Ban chấp hành 2002/04, 2004/06, 2006/08, 2008/10, 2010/12

Đại biểu nhóm A của TEJO tại UEA:

Cho nhiệm kỳ 2014-2017 là : Michael Boris MANDIROLA, Nico HUURMAN.

Nhiệm vụ của Ban chấp hành

Ban chấp hành là cơ quan cao cấp của tổ chức. Nó:

 1. Định nghĩa những hoạt động chung của tổ chức
 2. Lựa chọn đoàn chủ tịch và có quyền phế truất.
 3. Quyết định hoạt động của ban chủ tịch
 4. Chấp thuận ngân sách hoạt động và kiểm tra tình hình tài chính
 5. Chấp nhận hoặc hủy bỏ quyền của quốc gia thành viên hoặc tổ chức chuyên ngành
 6. Chấp nhận hoặc hủy bỏ chủ tịch danh dự và thành viên danh dự
 7. Quyết định thay thế người bảo trợ
 8. Quyết định về điều lệ hoạt động
 9. Quyết định những vấn đề khác mà không liên quan đến các tổ chức khác.

Ban chấp hành cũng có thể quyết định về tất cả những vấn đề khác trong thẩm quyền của hội đồng chủ tịch hoặc một phần của đoàn chủ tịch. Khi đó quyết định của ban chấp hành sẽ thay thế quyết định của hội đồng chủ tịch.

Những đại biểu được lựa chọn như thế nào ?

Ủy ban bao gồm đại biểu từ 3 nhóm A, B và C và ban chủ tịch của TEJO. Ban chủ tịch được lựa chọn cho nhiệm kỳ trên dưới 2 năm. Phần còn lại của đại biểu được lựa chọn cho mỗi 2 năm. Nhiệm kỳ hiện nay của ủy ban ( không bao gồm đoàn chủ tịch ) đang là từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 5 năm 2014

Đại biểu nhóm A

Đại biểu nhóm A là đại diện cho các quốc gia thành viên và tổ chức chuyên ngành của TEJO cho nhiệm kỳ 2 năm đến ngày 30 tháng 4. Số lượng đại biểu nhóm A của mỗi quốc gia sẽ được quyết định theo bảng dưới đây.

Số lượng thành viên Đại biểu nhóm A
15-100 1
101-300 2
301-1000 3
1000+ 4

Mỗi tổ chức chuyên ngành có khoảng 15 thành viên được lựa chọn 1 đại biểu nhóm A. Quốc gia thành viên và tổ chức chuyên ngành có thê tự quyết định đề cử thành viên cho tổ chức của mình bằng  ứng cứ, đề cử trong ban chấp hành hay bằng bất kỳ cách nào khác.

Đại nhiểu nhóm B

Đại nhiểu nhóm B đại điện thành viên cá nhân của tổ chức, theo Điều lệ lựa chọn đại biểu nhóm B. Họ được lựa chọn bằng việc bỏ phiếu kiến của tất cả thành viên cá nhân của TEJO. Mỗi đại nhiểu nhóm B sẽ đại diện cho 100 thành viên cá nhân.

Đại biểu nhóm C

Cuối cùng, đại biểu nhóm C sẽ được lựa chọn từ đại biểu nhóm A và B, bằng việc bỏ phiếu bí mật. Họ thường là những người có khả năng và kinh nghiệm đặc biệt để đóng góp cho ủy ban. Đại biểu nhóm C không nhiều hơn một phần tư số lượng đại biểu nhóm A và B.