V esperantskom hnutí

Svetový esperantský zväz

Svetový esperantský zväz (Universala Esperanto Asocio, UEA) bol založený v roUEA-emblemoku 1908 ako organizácia jednotlivých esperantistov. V súčasnosti je UEA najväčšou medzinárodnou organizáciou pre ľudí hovoriacich esperantom a má členov v 117 krajinách. UEA pracuje nielen pre rozšírenie esperanta, ale taktiež pre povzbudenie diskusie o svetovom jazykovom probléme a upozorniť na nutnosť rovnosti medzi jazykmi. UEA každoročne usporadúva Svetový kongres esperanta (Universala Kongreso, UK), ktorý je najväčším esperantským stretnutím. Sídlo zväzu sa nachádza v Roterdame, Holandsko.

TEJO je mládežníckou sekciou Svetového esperantského zväzu.

Viac informácií nájdeš na webe uea.org.

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) je hlavnou organizáciou pre uILEI-emblemočiteľov esperanta. ILEI je pridružená odborná organizácia Svetového esperantského zväzu a má sekcievo viac ako 30 krajinách a členov vo viac ako 45 krajinách.

TEJO má pozorovateľov pri vedení ILEI a naopak, ILEI má pozorovateľa pri vedení TEJO.

Viac informácií nájdeš na webe ilei.info.

Muzaiko

Muzaiko je celodenná celosvetová výlučne esperantská internetová rzohlasová stanica. 24 hodín denne vysiela hudbu, správy, informácie, reportáže, archívne relácie a ešte omnoho viac.

Na muzaiku sa pravidelne objavujú informácie TEJO Aktuale.muzaiko-emblemo

Radio Muzaiko nájdeš na muzaiko.info.

Mimo esperantské hnutie

Evropské fórum mládeže

Európske fórum mládeže (YFJ) je medzinárodná nevládna organizácia, v ktorej sa European_Youth_Forum-emblemozdružujú národné mládežnícke rady a medzinárodné nevládne mládežnícke organizácie z Európy. Jej cieľom je reprezentovať členské organizácie a mládež všeobecne u európskych a medzinárodných inštitúcií ako je Európska únia, Rada Európy a OSN. YFJ združuje okolo 100 organizácií, medzi ktorými sú národné mládežnícke rady a medzinárodné organizácie.

TEJO je členom YFJ ako nevládna organizácia.

Michael Boris Mandirola z TEJO je členom poradného výboru pre prijímanie členov YFJ.

Viac informácií nájdeš na webe youthforum.org.

Medzinárodné koordinačné stretnuie mládežníckych organizacií

Medzinárodné koordinačné stretnutie mládežníckych organizácií (anglicky: International Coordination Meeting of Youth Organisations, ICMYO), je medzinárodná sieť najväčších mládežníckych hnutí a regionálnych mládežníckych platforiem. Jej cieľom je združiť a reprezentovať rôzne hlasy mládežníckych organizácií z celého sveta tým, že im ponúkne platformu pre spoluprácu k získaniu väčšieho vplyvu na celosvetovom mládežníckom politickom dianí a plného partnerstva medzi mládežníckymi a ďalšími dôležitými organizáciami. Hlavným cieľom ICMYO je posilniť:ICMYO-emblemo

  • reprezentáciu rôznych hlasov mládežníckych organizácií
  • spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami na regionálnej i celosvetovej úrovni
  • koordináciu politických príspevkov celosvetovej mládežníckej politiky

TEJO je

TEJO bolo vo volebnom období 2014-2015 členom 7-členného hlavného výkonného orgánu organizácií ICMYO (Task Force).

Viac informácií nájdeš na webe icmyo.org.

UNITED for Intercultural Action

UNITED for Intercultural Action je európska sieť proti nacionalizmu, rasizmu, UNITED-emblemofašizmu a podporuje migrantov a utečencov. Viac ako 560 organizácií zo 48 európskych krajín je zapojených do UNITED, a medzi nimi je aj TEJO. UNITED bol založený v roku 1992 (oficiálne registrovaná ako dobročinná organizácia podľa holandského práva z roku 1993) a poskytuje fórum pre aktívnu solidaritu a spoluprácu medzi rôznymi organizáciami.

TEJO sa aktívne zúčastňuje akcií UNITED aspoň raz ročne.

Viac informácií nájdeš na webe unitedagainstracism.org.