V esperantskom hnutí

Svetov√Ĺ esperantsk√Ĺ zv√§z

Svetov√Ĺ esperantsk√Ĺ zv√§z (Universala Esperanto Asocio, UEA) bol zaloŇĺen√Ĺ v¬†roUEA-emblemoku¬†1908 ako organiz√°cia jednotliv√Ĺch esperantistov. V¬†s√ļńćasnosti je UEA najv√§ńćŇ°ou medzin√°rodnou organiz√°ciou pre ńĺud√≠ hovoriacich esperantom a¬†m√° ńćlenov v¬†117 krajin√°ch. UEA pracuje nielen pre rozŇ°√≠renie esperanta, ale taktieŇĺ pre povzbudenie diskusie o¬†svetovom jazykovom probl√©me a¬†upozorniŇ• na nutnosŇ• rovnosti medzi jazykmi. UEA kaŇĺdorońćne usporad√ļva Svetov√Ĺ kongres esperanta (Universala Kongreso, UK), ktor√Ĺ je najv√§ńćŇ°√≠m esperantsk√Ĺm stretnut√≠m. S√≠dlo zv√§zu sa nach√°dza v¬†Roterdame, Holandsko.

TEJO je ml√°deŇĺn√≠ckou sekciou Svetov√©ho esperantsk√©ho zv√§zu.

Viac inform√°ci√≠ n√°jdeŇ° na webe uea.org.

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) je hlavnou organiz√°ciou pre uILEI-emblemońćiteńĺov esperanta. ILEI je pridruŇĺen√° odborn√° organiz√°cia Svetov√©ho esperantsk√©ho zv√§zu a¬†m√° sekcievo viac ako 30 krajin√°ch a¬†ńćlenov vo viac ako 45 krajin√°ch.

TEJO m√° pozorovateńĺov pri veden√≠ ILEI a¬†naopak, ILEI m√° pozorovateńĺa pri veden√≠ TEJO.

Viac inform√°ci√≠ n√°jdeŇ° na webe ilei.info.

Muzaiko

Muzaiko je celodenn√° celosvetov√° v√Ĺluńćne esperantsk√° internetov√° rzohlasov√° stanica. 24 hod√≠n denne vysiela hudbu, spr√°vy, inform√°cie, report√°Ňĺe, arch√≠vne rel√°cie a¬†eŇ°te omnoho viac.

Na muzaiku sa pravidelne objavuj√ļ inform√°cie TEJO Aktuale.muzaiko-emblemo

Radio Muzaiko n√°jdeŇ° na muzaiko.info.

Mimo esperantské hnutie

Evropsk√© f√≥rum ml√°deŇĺe

Eur√≥pske f√≥rum ml√°deŇĺe (YFJ) je medzin√°rodn√° nevl√°dna organiz√°cia, v¬†ktorej sa European_Youth_Forum-emblemozdruŇĺuj√ļ n√°rodn√© ml√°deŇĺn√≠cke rady a¬†medzin√°rodn√© nevl√°dne ml√°deŇĺn√≠cke organiz√°cie z¬†Eur√≥py. Jej cieńĺom je reprezentovaŇ• ńćlensk√© organiz√°cie a¬†ml√°deŇĺ vŇ°eobecne u¬†eur√≥pskych a¬†medzin√°rodn√Ĺch inŇ°tit√ļci√≠ ako je Eur√≥pska √ļnia, Rada Eur√≥py a¬†OSN. YFJ zdruŇĺuje okolo 100 organiz√°ci√≠, medzi ktor√Ĺmi s√ļ n√°rodn√© ml√°deŇĺn√≠cke rady a¬†medzin√°rodn√© organiz√°cie.

TEJO je ńćlenom YFJ ako nevl√°dna organiz√°cia.

Michael Boris Mandirola z¬†TEJO je ńćlenom poradn√©ho v√Ĺboru pre prij√≠manie ńćlenov YFJ.

Viac inform√°ci√≠ n√°jdeŇ° na webe youthforum.org.

Medzin√°rodn√© koordinańćn√© stretnuie ml√°deŇĺn√≠ckych organizaci√≠

Medzin√°rodn√© koordinańćn√© stretnutie ml√°deŇĺn√≠ckych organiz√°ci√≠ (anglicky:¬†International Coordination Meeting of Youth Organisations, ICMYO), je medzin√°rodn√° sieŇ• najv√§ńćŇ°√≠ch ml√°deŇĺn√≠ckych hnut√≠ a¬†region√°lnych ml√°deŇĺn√≠ckych platforiem. Jej cieńĺom je zdruŇĺiŇ• a¬†reprezentovaŇ• r√īzne hlasy ml√°deŇĺn√≠ckych organiz√°ci√≠ z¬†cel√©ho sveta t√Ĺm, Ňĺe im pon√ļkne platformu pre spolupr√°cu k¬†z√≠skaniu v√§ńćŇ°ieho vplyvu na celosvetovom ml√°deŇĺn√≠ckom politickom dian√≠ a¬†pln√©ho partnerstva medzi ml√°deŇĺn√≠ckymi a¬†ńŹalŇ°√≠mi d√īleŇĺit√Ĺmi organiz√°ciami. Hlavn√Ĺm cieńĺom ICMYO je posilniŇ•:ICMYO-emblemo

  • reprezent√°ciu r√īznych hlasov ml√°deŇĺn√≠ckych organiz√°ci√≠
  • spolupr√°cu medzi ml√°deŇĺn√≠ckymi organiz√°ciami na region√°lnej i¬†celosvetovej √ļrovni
  • koordin√°ciu politick√Ĺch pr√≠spevkov celosvetovej ml√°deŇĺn√≠ckej politiky

TEJO je

TEJO bolo vo volebnom obdob√≠ 2014-2015 ńćlenom 7-ńćlenn√©ho hlavn√©ho v√Ĺkonn√©ho org√°nu organiz√°ci√≠ ICMYO (Task Force).

Viac inform√°ci√≠ n√°jdeŇ° na webe icmyo.org.

UNITED for Intercultural Action

UNITED for Intercultural Action je eur√≥pska sieŇ• proti nacionalizmu, rasizmu, UNITED-emblemofaŇ°izmu a¬†podporuje migrantov a¬†uteńćencov. Viac ako 560 organiz√°ci√≠ zo 48 eur√≥pskych kraj√≠n je zapojen√Ĺch do UNITED, a¬†medzi nimi je aj TEJO. UNITED bol zaloŇĺen√Ĺ v¬†roku 1992 (ofici√°lne registrovan√° ako dobrońćinn√° organiz√°cia podńĺa holandsk√©ho pr√°va z¬†roku 1993) a¬†poskytuje f√≥rum pre akt√≠vnu solidaritu a¬†spolupr√°cu medzi r√īznymi organiz√°ciami.

TEJO sa akt√≠vne z√ļńćastŇąuje akci√≠ UNITED aspoŇą raz rońćne.

Viac inform√°ci√≠ n√°jdeŇ° na webe unitedagainstracism.org.