Home > Causes > Pasporta Servo

PayPal

Dịch vụ hộ chiếu

Từ năm 1974 dịch vụ hộ chiếu đã tồn tại như 1 mạng toàn cầu của những nhà quốc tế ngữ những người sẵn sàng đón tiếp khách tại nhà. Hàng nghìn cán bộ, công nhân, sinh viên đã và đang sử dụng dịch vụ này để đi du lịch. Nó tập hợp tất cả địa chỉ của tất cả mọi người trên toàn thế giới những người sẵn sàng đón tiếp khách du lịch tại nhà mình, và hoàn toàn miễn phí cùng với 1 điều kiện duy nhất là mọi người phải nói Quốc Tế Ngữ. Ngoài ấn phấm đã được in thành sách, dịch vụ hộ chiếu cũng đang hoạt động dưới tại trang web pasportaservo.org, mọi người đều có thể đăng ký sử dụng dịch vụ, cập nhật và thay đổi thông tin của mình tại đây.