Home > (Esperanto) Kio estas TEJO? > Các đối tác của TEJO

Các đối tác trong phong trào Quốc tế ngữ

Hội Quốc tế ngữ toàn cầu (UEA)

UEA-emblemoLà tổ chức của các nhà Quốc tế ngữ đơn lập, Hội Quốc tế ngữ toàn cầu (UEA) thành lập năm 1908. Hiện tại, UEA có thành viên ở 117 nước và là tổ chức toàn cầu lớn nhất của những người nói Esperanto. Hoạt động của UEA không chỉ là quảng bá Quốc tế ngữ – Esperanto mà còn nhằm thảo luận về các vấn đề về ngôn ngữ trên thế giới và hướng sự chú ý vào tính cần thiết cần có sự bình đẳng giữa các ngôn ngữ. Hàng năm UEA tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu – là sự kiện Esperanto lớn nhất trong năm. UEA đặt trụ sở tại Rotterdam, Hà Lan.
TEJO là bộ phận giới trẻ trong UEA.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời truy cập trang web: uea.org.

Hiệp hội các nhà giáo Quốc tế ngữ (ILEI)

ILEI-emblemoHiệp hội các nhà giáo Quốc tế ngữ (ILEI) là cơ quan chính cho các giáo viên và các nhà giáo dục của Esperanto. ILEI là tổ chức chuyên môn nằm trong UEA và có các chi hội tại hơn 30 quốc gia và có thành viên tại hơn 45 quốc gia.
TEJO có quan sát viên tại ILEI và ngược lại ILEI cũng có quan sát viên của tổ chức này tại TEJO.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập: ilei.info.

Muzaiko

muzaiko-emblemoMuzaiko hiện là đài phát thanh quốc tế vô cùng hấp dẫn bằng Esperanto trên thế giới . Muzaiko phát thanh 24h/24h và nội dung bao gồm: âm nhạc, chương trình, tin tức, báo cáo, bản lưu trữ và nhiều nội dùng khác nữa.
Trên Muzaiko thường xuyên xuất hiện thông tin về TEJO.
Trang web của Muzaiko: muzaiko.info

Các đối tác ngoài phong trào Quốc tế ngữ

Diễn đàn giới trẻ châu Âu (YFJ)

European_Youth_Forum-emblemoDiễn đàn giới trẻ châu Âu (YFJ) là một tổ chức phi chính phủ có thành viên là các ủy ban thanh niên quốc gia và các tổ chức thanh niên phi chính phủ tại châu Âu. Diễn đàn giới trẻ châu Âu nhằm mục tiêu đại diện cho các tổ chức và thế hệ trẻ nói chung tại các tổ chức tại châu Âu và trên toàn thế giới như Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng châu Âu (EC) và Liên Hợp Quốc (UN). Tổ chức này đã tập hợp khoảng 100 các tổ chức trong đó có ủy ban thanh niên quốc gia và các tổ chức phi chính phủ của thanh niên.
TEJO là một tổ chức phi chính phủ trong diễn đàn giới trẻ châu Âu,.
Thông tin chi tiết, xin mời truy cập: youthforum.org.

Hội nghị điều phối quốc tế giữa các tổ chức thanh niên (ICMYO)

ICMYO-emblemoHội nghị điều phối quốc tế giữa các tổ chức thanh niên (ICMYO) là một mạng lưới quốc tế cho những phong trào thanh niên rộng lớn nhất và nền tảng thanh niên khu vực rộng lớn nhất. ICMYO tiến đến mục tiêu phối kết hợp và đại diện cho tiếng nói của các tổ chức thanh niên trên toàn thế giới, tạo dựng nền tảng cho hợp tác và cùng hành đông để có thể tao ra sức ảnh hưởng lớn hơn đối với các hoạt động chính sách của giới trẻ và để đạt hợp tác toàn diện giữa các tổ chức thanh niên và những người có vai trò quan trọng quan tâm đến vấn đề này.
Mục tiêu chính của ICMYO là nhằm:
– tăng cường hoạt động đại diện cho tiếng nói của các tổ chức thanh niên
– tăng cường hợp tác giữa các tổ chức thanh niên trên quy mô khu vực và quy mô toàn cầu.
– tăng cường hoạt động điều phối giới thiệu chính sách cho chính sách thanh niên toàn cầu.
Trong nhiệm kì 2014 – 2015, TEJO là một trong 7 thành viên của cơ quan điều hành chính trong ICMYO.
Để có thêm thông tin chi tiết, xin mời truy cập trang web: icmyo.org.

UNITED por Interkultura Agado

UNITED-emblemoUNITED por Interkultura Agado estas eŭropa reto kontraŭ naciismo, rasismo, faŝismo kaj apogas migrantojn kaj rifuĝintojn. Pli ol 560 organizaĵoj el 48 eŭropaj landoj kunlaboras en UNITED, kaj inter ili estas TEJO. United estis fondita en 1992 (oficiale registrita kiel bonfara organizaĵo sub nederlanda juro en 1993) kaj provizas forumon por aktiva solidareco kaj kunlaboro inter diversaj organizoj.

TEJO aktive partoprenas eventojn de UNITED almenaŭ unu foje jare.
Pliajn informojn serĉu ĉe la paĝaro unitedagainstracism.org.