Home > (Esperanto) Kio estas TEJO? > Cơ cấu tổ chức > Các bộ phận chuyên môn

Các bộ phận chuyên môn cùng với các bộ phận thuộc quốc gia đóng một vai trò rất quan trọng trong công việc của TEJO. Trong ủy ban của TEJO có các thành viên từ những bộ phân chuyên môn và cùng quyết định về những hoạt động của TEJO. TEJO hiện tại có 2 bộ phân chuyên môn

Chúng tôi luôn vui chào đón những bộ phân chuyên môn mới (thường là một cho mỗi chuyên môn). Có một vài điều kiện để được công nhận là một bộ phân chuyên môn (bạn có thể đọc tại Bộ luật của TEJO, Chương 2 – Statuto, khoản 9 – Các bộ phân chuyên môn):

  1. Mang những thanh niên Quốc Tế Ngữ mà có cùng sở thích chuyên môn lại với nhau;
  2. Phù hợp với các mục tiêu của TEJO;
  3. Là một phần riêng biệt hoặc một tích hợp của một hiệp hội đã được đăng ký với UEA;
  4. Được tổ chức có luật lệ;
  5. Tiếp nhận tất cả các thanh niên, không phân biệt về quốc gia, dân tộc, giới tính, khả năng, tôn giáo, quan điểm chính trị, địa vị xã hội, nguồn gốc xuất thân hay ngôn ngữ;
  6. Thành viên tự ý chứ không mang tính ép buộc; và
  7. Được dẫn dắt một cách dân chủ.

Phong trào những nhà đạp xe Quốc Tế Ngữ

Phong trào những nhà đạp xe Quốc Tế Ngữ (Biciklista Esperanto-Movado Internacia, hay BEMI) là hội nhóm những nhà Quốc Tế Ngữ, với sở thích đạp xe thường xuyên và nghiêm túc hơn những nhà Quốc Tế Ngữ khác. BEMI hướng tới việc sắp xếp ít nhất một đoàn đạp xe quốc tế mỗi năm và cũng hoạt động như một công cụ để liên lạc hoặc diễn đàn cho những nhà Quốc Tế Ngữ có sở thích đạp xe cá nhân. Nếu có thể, những thành viên của BEMI có 2 buổi họp mỗi năm: một vào mùa hè khi đang diễn ra Đại Hội Thanh Niên Quốc Tế Ngữ Toàn Cầu IJK (Internacia Junulara Kongreso), và một vào mùa đông trong thời điểm diễn ra Tuần Thanh Niên Quốc Tế Ngữ JES (Junulara E-Semajno). Trong 2 buổi họp mặt đó, BEMI bàn về kế hoặc cho những cuộc đạp xe tới.

Cộng đồng Rock Quốc Tế Ngữ EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio)

EUROKKA là tổ chức Quốc Tế Ngữ về nhạc Rock và cũng là một bộ phân chuyên môn thuộc TEJO. Mục đích hoạt động của EURROKA là để phổ biến văn hóa về âm nhạc Quốc Tế Ngữ, cũng như các ban nhạc và các nghệ sĩ trong và ngoài phong trào.

Một trong những dự án của EUROKKA với E@I và TEJO là Artista Datenbazo (Dữ liệu Thông tin nghệ sĩ). Đây là một trang cơ sở dữ liệu tuyển tập các thông tin về những nghệ sĩ cũng như các tổ chức Quốc Tế Ngữ. Trang cũng phấn đấu để trở thành một cẩm nang trực tuyến cho việc sắp xếp tổ chức các hoạt động văn hóa.

  • Trang chính thức của EUROKKA

Ảnh. sonic3738, ĉefa Ivo Miesen, CC-BY-SA